ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

   Същността на нашата политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа на “БУЛПРО” ЕООД е да формулираме, като система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от нас услуги по: провеждане на енергийни одити; проектиране, изграждане и поддръжка на инсталации за природен газ, отоплителни системи и инсталации, климатизация и вентилация на частни, административни, индустриални сгради и социални институции; инсталиране, поддръжка и ремонт на замразителни и климатични уредби; проектиране, изграждане и ремонт на сгради.”

   Стратегията ни е чрез прилагане на основните принципи по качество, опазване на околната среда, осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на високия професионализъм и етика на служителите ни, да осигурим оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволим дефинираните и подразбиращите се изисквания на клиентите, техните нужди и очаквания. Политиката на компанията е ангажирана в:

 • Стриктно спазване на договорните отношения с клиентите. Точно изпълнение на условията по договорите. Да гарантираме качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите, нормативни актове и заинтересованите страни, осигурявайки тяхната удовлетвореност.

 • Непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги, изпълнявайки приложимите стандарти и специфичните изисквания по отношение на качеството, опазване на околната среда, осигуряване на здраве и безопасност при работа на предлаганите от нас услуги и продукти.

 • Осигуряване на висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения по качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа.

 • Проучване и отчитане възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.

 • Задържане на съществуващите пазарни позиции и да спечелим нови пазарни ниви, чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги, продукти, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Осигуряване и поддържане на безопасността на всички работещи, включително и на всички лица, намиращи се на територията на обекти на БУЛПРО ЕООД, както и на всички лица, работещи по договори като подизпълнители. Основа за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е предотвратяването на наранявания и заболеваемост, минимизирането на опасните рискове, предотвратяване от замърсяване, чрез създаване на системни условия за безопасна и надеждна експлоатация на всички съоръжения, и за безопасно и надеждно изпълнение на производствените процеси.

 • Опазване на околната среда, чрез устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

 • Идентифициране приложимите законови и други изисквания по отношение на опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в дейността на БУЛПРО ЕООД и гарантиране на пълно съответствие с тях.

 • Полагане на усилия за постоянно повишаване на културата на безопасност и опазвана на околната среда като неделима част на фирмената култура.

 • Наблюдаване и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта/ услугата, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд.

 • Стремим се към непрекъснато подобряване на внедрената система за качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, чрез периодична оценка и анализ на резултатите, пълно следване, прилагане и периодичен преглед на политиката и целите по качество, здраве и безопасност при работа и за повишаване на резултатността спрямо околната среда.

 • Ние сме открити и инициираме активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда .

     

     Осъществяването на Политиката по качество, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа задължава всеки служител на дружеството лично да допринася за постигането на поставените цели по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

 

 

Дата: 29.03.2016г.                                                                                                          Управител:  инж. Милен Вълчев

BulPro_new_logo.png

Varna, Bulgaria

office@bulpro.eu

 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
 • Wix Google+ page